Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií UJEP (dále FZS) je nejmladší fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Fakulta byla založena 1. března 2012 transformací Ústavu zdravotnických studií UJEP. Jeho vznik v roce 2003 byl podmíněn no­vými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. V současné době probíhá výstavba nové budovy v areálu ústecké Masarykovy nemocnice.

 

 

Poštovní adresa Velká Hradební 13, PSČ: 40096, Ústí nad Labem
Telefon 475284211, 475284214
E-mail fzs@rt.ujep.cz
Zaměření školy Zdravotnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://fzs.ujep.cz/cs/
Facebook https://www.facebook.com/fzs.ujep

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Ergoterapie, FyzioterapieErgoterapie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Ergoterapie, FyzioterapieFyzioterapie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelstvíVšeobecná sestra Prezenční/Kombinované studium Bc.
Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelstvíPediatrické ošetřovatelství Prezenční studium Bc.
Porodní asistencePorodní asistentka Prezenční studium Bc.
Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářstvíRadiologický asistent Prezenční studium Bc.
Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářstvíZdravotnický záchranář Prezenční/Kombinované studium Bc.
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyUčitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Prezenční studium Mgr.
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízeníOrganizace a rozvoj zdravotnických zařízení Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Dny otevřených dveří

3. 2. 2022

Příjmací řízení

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na stránkách https://fzs.ujep.cz/cs/pro-uchazece-o-studium

Podrobné informace o škole

Fakulta má akreditované tyto bakalářské studijní programy: Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství. Navazující magisterské studium lze absolvovat v programech Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

Pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků a studentů byla zřízena tři pracoviště - Výzkumné centrum FZS, Laboratoř pro studium pohybu a Laboratoř prevence a podpory zdraví při FZS UJEP. Tato pracoviš­tě realizují grantovou činnost akademických pracovníků a navazují spolupráci s dalšími vý­zkumnými pracovišti v ČR i mimo ni. V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně vše­mi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na ergoterapii, fyzioterapii, porodní asistentku a všeobecnou sestru.

FZS společně s Krajskou zdravotní, a. s. zřídila 12 klinik, např. Neurochirurgickou, Kardiologickou či Gynekologicko-porodnickou. Na těchto pracovištích se uskutečňuje klinická a praktická výuka v akreditovaných studijních programech a související výzkumná a vývojová činnost. Je navázána partnerská spolupráce s oborově příbuznými vysokými školami na Slovensku (konkrétně v Košicích, Martine, Nitře, Prešově, Ružomberoku a Trnavě), dále v Dánsku, Estonsku, Finsku, Chorvatsku, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a v Turecku. Na těchto vysokých ško­lách mohou studenti absolvovat část svého studia v rámci programu Erasmus+, pří­padně v rámci tohoto programu vycestovat na pracovní stáž do zahraničí.

Fotogalerie